BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

BẢNG TỔNG HỢP 
ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC

TT Tên danh hiệu Số lượng
I Tập thể
1 Tập thể Lao động tiên tiến
2 Tập Thể Lao động xuất sắc 01
3 Cờ thi đua của UBND tỉnh
4 Cờ thi đua của Chính phủ)
II Cá nhân
1 Lao động tiên tiến.; 15
2 Chiến sĩ thi đua cơ sở 4
3 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
4 Chiến sĩ thi đua toàn quốc